§84 Povinnosť mlčanlivosti

§84 Povinnosť mlčanlivosti

§84 Povinnosť mlčanlivosti

§84 Povinnosť mlčanlivosti

(1) Predseda úradu, podpredseda úradu a zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) a to aj po skončení výkonu svojej funkcie, štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného predpisu;[1]) tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.[2])

(3) Od povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 môže podpredsedu úradu a zamestnancov úradu oslobodiť predseda úradu. Od povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 môže predsedu úradu v konkrétnom prípade oslobodiť Národná rada Slovenskej republiky.

[1]) Napríklad Trestný poriadok, Správny súdny poriadok.

[2]) § 38 a 40 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa k §84 

Stanovuje povinnosť všetkých zamestnancov úradu, vrátane predsedu a podpredsedu úradu, aby boli pri svojej činnosti zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia z titulu plnenia si svojich pracovných a služobných povinností.

Ustanovenie vymedzuje, že povinnosť mlčanlivosti sú povinní zamestnanci úradu dodržiavať nielen počas trvania ich funkčného obdobia alebo štátnozamestnaneckého pomeru, alebo ich výkonu práce vo verejnom záujme, ako aj po jeho skončení, nakoľko aj potom sú niektoré informácie a skutočnosti, ktoré sú im známe z ich pôsobenia na úrade zásadné a ich prezradením by mohlo dôjsť napríklad k ohrozeniu ochrany osobných údajov, a to napríklad prezradením bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti zamestnanec úradu nie je povinný dodržiavať a neplatí, ak je poskytnutie informácie potrebné a nevyhnutné na plnenie úloh súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného predpisu, ak tým nebude porušená povinnosť mlčanlivosti podľa iného predpisu. Oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti zamestnancov môže predseda úradu a predsedu úradu Národná rada Slovenskej republiky.