§ 9 Zásada správnosti

§ 9 Zásada správnosti

§ 9 Zásada správnosti

§ 9 Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Dôvodová správa k § 9

Osobné údaje spracúvané na určitý účel musia byť správne, presné a podľa potreby aktualizované tak, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne sa bezodkladne vymažú alebo opravia. Ak nesprávny osobný údaj odhalí prevádzkovateľ má povinnosť ho opraviť, ak je to možné, ak nie, má povinnosť ho zlikvidovať. V prípade ak nesprávny osobný údaj zistí dotknutá osoba mala by sama iniciatívne kontaktovať prevádzkovateľa a požadovať opravu nesprávneho osobného údaja alebo jeho likvidáciu podľa tohto zákona, ak sa nesprávnosť údaju potvrdí, prevádzkovateľ má požiadavke  dotknutej osoby na opravu vyhovieť. Zásada aktuálnosti znamená tiež to, že prevádzkovateľ má povinnosť spracúvané osobné údaje pravidelne kontrolovať a aktualizovať (pravidelnosť kontroly je potrebné nastaviť s ohľadom na ujmu, ktorá môže vzniknúť dotknutej osobe pri spracúvaní nesprávneho osobného údaja prevádzkovateľom), a to aj po obsahovej stránke, nielen gramatickej, teda by sa nemalo stať, že osoba, ktorá uhradila svoj dlh bude v systéme prevádzkovateľa stále vedená ako dlžník, napriek tomu, že reálny aj právny stav tomu už nezodpovedá. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za aktuálnosť osobného údaja v jeho informačnom systéme osobných údajov. V prípade, ak dotknutá osoba sama poskytne prevádzkovateľovi nesprávne osobné údaje za ich nesprávnosť v tomto prípade nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ, iba že by mal možnosť, prípadne zákonom stanovenú povinnosť si ich správnosť preveriť.