§ 83 Podpredseda úradu

§ 83 Podpredseda úradu

§ 83 Podpredseda úradu

§ 83 Podpredseda úradu

(1) Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7)

(2) Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov a možno ho vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podpredseda úradu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda Slovenskej republiky nevymenuje nového podpredsedu.

(3) Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa 82 ods. 3 až 6 a ods. 8 až 10 vzťahujú rovnako.

Dôvodová správa K § 83

Vymedzuje a definuje podpredsedu úradu z hľadiska jeho kreovania a vymenovania do funkcie a taktiež určuje orgány, ktorým táto právomoc patrí. Podpredseda úradu zastupuje predsedu úradu a tiež sa na neho primerane vzťahujú v zákone špecifikované ustanovenia týkajúce sa predsedu úradu.