§ 82 Predseda úradu

§ 82 Predseda úradu

§ 82 Predseda úradu

§ 82 Predseda úradu

(1) Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.

(2) Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.

(3) Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má najmenej dvojročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a je bezúhonný.

(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom mu výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na neho, ako keby nebol odsúdený alebo odsúdenie mu nebolo zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(5) Predseda úradu musí byť pri výkone svojej funkcie nezávislý a nesmie byť pri plnení svojich úloh a výkone svojich právomocí podľa tohto zákona pod vonkajším vplyvom, či už priamym alebo nepriamym, a nesmie od nikoho požadovať ani prijímať pokyny.

(6) Predseda úradu je povinný sa zdržať akéhokoľvek konania nezlučiteľného s jeho povinnosťami podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.[1])

(7) Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7) Predsedovi úradu patrí plat vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky.

(8) K zániku výkonu funkcie predsedu úradu dochádza uplynutím jeho funkčného obdobia, alebo zvolením nového predsedu po uplynutí funkčného obdobia predsedu úradu podľa odseku 2.

(9) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie zaniká

a) vzdaním sa funkcie,
b) stratou voliteľnosti do Národnej rady Slovenskej republiky,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu odňatia slobody mu nebol podmienečne odložený,
d) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s jeho povinnosťami podľa odseku 6 alebo
e) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení predsedu úradu za mŕtveho.

(10) Predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný, ak

a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas jedného roka, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
b) porušil povinnosť nezávislosti podľa odseku 5, alebo
c) porušil povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie podľa § 84.

[1]) Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.

  • 112 zákona č. 55/2017 Z. z.

Dôvodová správa k § 82

Ustanovujú sa náležitosti týkajúce sa najvyššieho predstaviteľa úradu, štatutárneho orgánu úradu, ktorým je predseda úradu volený  a odvolávaný Národnou radou Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Ustanovuje sa dĺžka jeho funkčného obdobia a možnosť jeho opakovanej voľky. Zákon ustanovuje náležitosti, ktoré musí splniť občan Slovenskej republiky na to, aby mohol byť za predsedu úradu zvolený. Ustanovujú sa situácie, kedy výkon funkcie predsedu zaniká a kedy predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný. Platové náležitosti predsedu úradu určuje vláda.