§ 6 Zásada zákonnosti

§ 6 Zásada zákonnosti

§ 6 Zásada zákonnosti

§ 6 Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Dôvodová správa k § 6

Zásady spracúvania osobných údajov sú základnými mantinelmi v rámci ktorých sa konkrétne spracúvanie osobných údajov fyzickej osoby posudzuje a vykonáva. Cieľom zásad spracúvania osobných údajov je vykonávanie spracúvania osobných údajov tak, aby boli rešpektované práva dotknutých osôb a aby spracúvaním osobných údajov nedochádzalo k porušovaniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia.

 Každé spracúvanie osobných údajov má byť zákonné, založené na legálnom právnom základe podľa § 13 tohto zákona. Spracúvanie nesmie byť protiprávne, nesmie prebiehať na nelegálnom právnom základe alebo samotný účel spracúvania nesmie byť nelegitímny.