§ 54 Zásada minimalizácie uchovávania

§ 54 Zásada minimalizácie uchovávania

§ 54 Zásada minimalizácie uchovávania

§ 54 Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Dôvodová správa k § 54

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.