§ 51 Výnimky pre osobitné situácie

§ 51 Výnimky pre osobitné situácie

§ 51 Výnimky pre osobitné situácie

§ 51 Výnimky pre osobitné situácie

(1) Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa § 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa § 48 ods. 2 až 4 vrátane vnútropodnikových pravidiel, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak

a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o možných rizikách takéhoto prenosu z dôvodu neexistencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk,
b) prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby,
c) prenos je nevyhnutný na uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou osobou,
d) prenos je nevyhnutný z verejného záujmu podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e) prenos je nevyhnutný na uplatnenie právneho nároku dotknutej osoby,
f) prenos je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, ak je dotknutá osoba fyzicky nespôsobilá alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas, alebo
g) prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, určený na poskytovanie informácií verejnosti a do ktorého môže nahliadať verejnosť, pričom musia byť splnené podmienky nahliadania podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Ak prenos nemožno uskutočniť podľa § 48 a nemožno ani uplatniť žiadnu výnimku pre osobitnú situáciu podľa odseku 1, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak

a) prenos nie je opakujúcej sa povahy,
b) prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých osôb,
c) prenos je nevyhnutný na účel závažných oprávnených záujmov prevádzkovateľa, nad ktorými neprevažujú práva alebo záujmy dotknutej osoby, a
d) prevádzkovateľ posúdil okolnosti sprevádzajúce prenos osobných údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky ochrany osobných údajov.

(3) Prevádzkovateľ je povinný o prenose podľa odseku 2 vopred informovať úrad. Prevádzkovateľ je okrem poskytnutia informácií podľa § 19 a 20 povinný informovať dotknutú osobu o prenose podľa odseku 2 a o svojich oprávnených záujmoch v lehotách podľa § 19 a 20. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zdokumentujú posúdenie, ako aj vhodné záruky v záznamoch o spracovateľských činnostiach podľa § 37.

(4) Prenos podľa odseku 1 písm. g) nesmie zahŕňať osobné údaje alebo celé kategórie osobných údajov, ktoré obsahuje register. Ak je register určený na nahliadanie pre osoby s oprávneným záujmom, prenos sa môže uskutočniť iba na žiadosť týchto osôb alebo vtedy, keď majú byť tieto osoby príjemcami.

(5) Odsek 1 písm. a) až c) a odsek 2 sa nevzťahujú na činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci pri výkone verejnej moci.

Dôvodová správa k § 51

Výnimky v tomto ustanovení uvedené sa uplatnia predovšetkým na prenosy údajov, ak dotknutá osoba dala výslovný súhlas a boli jej poskytnuté zákonom stanovené informácie, ak je prenos občasný a potrebný v súvislosti so zmluvou alebo právnym nárokom, a to bez ohľadu na to, či ide o súdne konanie alebo správne či iné mimosúdne konanie, alebo ak si to vyžadujú dôležité dôvody verejného záujmu stanovené v osobitnom predpise alebo ak je prenos realizovaný z registra vytvoreného na základe osobitného predpisu a určeného na nahliadanie zo strany verejnosti alebo osôb s oprávneným záujmom. V poslednom uvedenom prípade by tento prenos nemal zahŕňať osobné údaje v ich celistvosti alebo celé kategórie osobných údajov obsiahnutých v registri a ak je register určený na nahliadanie zo strany osôb s oprávneným záujmom, prenos by sa mal vykonať len na požiadanie takýchto osôb alebo vtedy, ak majú byť takéto osoby príjemcami údajov, pričom sa vezmú plne do úvahy záujmy a práva dotknutej osoby. Výnimky v tomto ustanovení uvedené sa uplatnia aj na prenosy údajov, ak ide o závažné dôvody verejného záujmu, napríklad v prípadoch medzinárodnej výmeny údajov medzi orgánmi hospodárskej súťaže, daňovými alebo colnými správami, medzi orgánmi finančného dohľadu, medzi útvarmi zodpovednými za otázky sociálneho zabezpečenia alebo za verejné zdravie, napríklad v prípade sledovania kontaktu, pokiaľ ide o nákazlivé choroby, alebo s cieľom obmedziť a/alebo vylúčiť doping zo športu. Prenos osobných údajov by sa mal tiež považovať za zákonný, ak je potrebný na ochranu záujmu, ktorý je podstatný pre životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej osoby, vrátane telesnej integrity alebo života, ak dotknutá osoba nemôže vyjadriť súhlas. Akýkoľvek prenos osobných údajov dotknutej osoby, ktorá nie je fyzicky alebo právne spôsobilá na udelenie súhlasu medzinárodnej humanitárnej organizácii s cieľom plniť úlohy uložené ženevskými dohovormi alebo v súlade s medzinárodným humanitárnym právom uplatniteľným na ozbrojené konflikty, by sa mohol považovať za potrebný zo závažného dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu životného záujmu dotknutej osoby. 

Prenosy, ktoré možno označiť za neopakujúce sa a ktoré sa týkajú len obmedzeného počtu dotknutých osôb, by tiež mohli byť možné na účely závažných oprávnených záujmov prevádzkovateľa, keď nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby a keď prevádzkovateľ posúdil všetky okolnosti prenosu údajov.

Prevádzkovateľ by mal osobitne prihliadať na povahu osobných údajov, účel a trvanie navrhovanej spracovateľskej operácie či operácií, ako aj na situáciu v krajine pôvodu, v tretej krajine a krajine konečného určenia a mal by poskytnúť náležité záruky na ochranu práv fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie ich osobných údajov. Takéto prenosy by mali byť možné len v prípadoch, v ktorých nie sú dané iné dôvody na prenos. Na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely by sa mali zohľadniť oprávnené očakávania spoločnosti týkajúce sa prehĺbenia znalostí. Prevádzkovateľ by mal informovať o prenose ako aj o závažných oprávnených záujmoch, ktoré prevádzkovateľ sleduje tak úrad ako aj dotknutú osobu.