§ 50 Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré právny poriadok v Slovenskej republike nepovoľuje

§ 50 Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré právny poriadok v Slovenskej republike nepovoľuje

§ 50 Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré právny poriadok v Slovenskej republike nepovoľuje

§ 50 Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré právny poriadok v Slovenskej republike nepovoľuje

Rozhodnutie súdu, rozhodnutie tribunálu alebo rozhodnutie správneho orgánu tretej krajiny, ktoré od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžaduje preniesť osobné údaje alebo poskytnúť osobné údaje, môže byť uznané alebo vykonateľné len vtedy, ak je v súlade s medzinárodnou zmluvou uzavretou s treťou krajinou, ktorou je Slovenská republika alebo Európska únia viazaná.

Dôvodová správa k § 50

 Niektoré tretie krajiny prijímajú zákony, iné právne predpisy a iné právne akty, ktoré priamo regulujú spracovateľské činnosti fyzických a právnických osôb v rámci jurisdikcie členských štátov, Slovenskú republiku nevynímajúc. To môže zahŕňať rozsudky súdov alebo tribunálov alebo rozhodnutia správnych orgánov tretích krajín, v ktorých sa od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžaduje prenos alebo poskytnutie osobných údajov a ktoré nie sú založené na platnej medzinárodnej dohode, napríklad zmluve o vzájomnej právnej pomoci, medzi žiadajúcou treťou krajinou a Európskou úniou alebo členským štátom. Extrateritoriálne uplatňovanie týchto zákonov, iných právnych predpisov a iných právnych aktov môže byť v rozpore s medzinárodným právom a môže ohroziť ochranu fyzických osôb zaručenú Európskym právom a Slovenskou republikou v tomto zákone.

Prenosy osobných údajov vyplývajúce z extrateritoriality právnych predpisov tretích krajín budú povolené, len ak sa splnia podmienky uvedené v tomto zákone alebo osobitnom predpise  pre prenosy do tretích krajín a ak rozhodnutia na základe ktorých má dôjsť k prenosu osobných údajov sú založené na medzinárodnej dohode, ako napríklad zmluve o vzájomnej právnej pomoci. Môže ísť okrem iného o prípad, keď je poskytnutie potrebné z dôležitého dôvodu verejného záujmu ustanoveného v osobitnom predpise, ktorému prevádzkovateľ podlieha.