§ 4

§ 4

§ 4

Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská republika neobmedzí ani nezakáže prenos osobných údajov z dôvodu ochrany základných práv fyzických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Dôvodová správa k § 4


Deklaratórne ustanovenie o tom, že voľný pohyb osobných údajov v rámci Európskej únie je zaručený, ak je vyžadovaný podľa osobitného predpisu so silou zákona, alebo nariadenia Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.