§ 112 Zrušovanie ustanovenia

§ 112 Zrušovanie ustanovenia

§ 112 Zrušovanie ustanovenia

Zrušujú sa:

  1. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
  2. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z.,
  3. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Dôvodová správa k § 112

Ustanovenie uvádza, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy sa s nadobudnutím účinnosti tohto zákona zrušujú.