§ 107 Spoločné ustanovenia, § 108, § 109 Súčinnosť

§ 107 Spoločné ustanovenia, § 108, § 109 Súčinnosť

§ 107 Spoločné ustanovenia, § 108, § 109 Súčinnosť

§ 107 Spoločné ustanovenia

(1) Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Správny poriadok sa nepoužije na rozhodovanie o zaujatosti kontrolného orgánu podľa § 91, na rozhodovanie o zaujatosti prizvanej osoby podľa § 96 ods. 5 až 7 a na výkon kontroly podľa piatej časti tretej hlavy okrem doručovania písomností pri výkone kontroly.

§ 108

(1) Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 29 ods. 9, § 70 ods. 4, § 86 ods. 19, § 87 ods. 20 a § 88 ods. 19.
(2) Ďalšie prípady spracovateľských operácii, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov a postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 109 Súčinnosť

Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho úloh a právomoci a umožniť úradu vykonať dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) a rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 81 ods. 7 a 8.

Dôvodová správa k  § 107 až k § 109

Stanovuje sa na ktoré konania podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní a na ktoré sa nepoužije. ustanovuje sa, v ktorých prípadoch všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie ustanovení tohto zákona.

Ustanovuje sa povinnosť poskytnúť súčinnosť úradu pri výkone jeho úloh a právomocí a pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona alebo nariadenia a na základe rozhodnutí úradom vydaných, ktorá je všeobecná. Týmto stanovením súčinnosti nie je dotknutá povinnosť poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly podľa tohto zákona.