§ 1 Predmet úpravy

§ 1 Predmet úpravy

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

  1. ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,
  2. práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,
  3. postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Dôvodová správa k § 1

Návrh zákona upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s čl. 19 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Predmetom úpravy návrhu zákona je ochrana práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov. Návrh zákona tiež upravuje práva, povinnosti a zodpovednosť subjektov pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb a postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).